tel.18 4430072

Fundacja Zdrowia i Sportu "VICTORIA" ze Świniarska 

zaprasza  rodziców i prawnych opiekunów osób nieletnich oraz pełnoletnich uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze szkoły ponadpodstawowej (a do niej uczęszczają).

W terminach:

25.08.2023 (piątek) od 16.00-19.00 oraz 31.08.2023 (czwartek) od 16.00-19.00

pod adresem Fundacji tj. Świniarsko 716 będą udzielane bezpłatne konsultacje.

Zakres tematyczny:

-wymagana dokumentacja w celu przebadania dziecka pod kątem diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej wydania opinii lub orzeczenia,

- uczeń z specyficznymi trudnościami w nauce (pisanie, czytanie),

- ryzyko dysleksji do kiedy należy zdiagnozować dziecko?,

- dostosowanie wymagań edukacyjnych ze względu na stan zdrowia dziecka,

- terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna.

Działające w Poradni Zespoły Orzekające wydają orzeczenia o potrzebie:

1.    kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie,

2.    zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

3.    indywidualnego nauczania uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

4.    indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

•    opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Porad udzielać będzie: dr Elżbieta Cygnar - nauczyciel akademicki, pedagog-terapeuta, zastępca dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu.

Umawiać można się poprzez wysłanie maila: ecygnar@ans-ns.edu.pl

Spotkania indywidualne będą wyznaczane co pół godziny w podanych terminach  dla każdego rodzica/ prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia.