2020-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli        

  NAZWA

Nasze grupy otrzymały nazwę: Dziewczęca Służba Maryjna. Zawiera ona najkrótszą syntezę przyjętego programu.

Dziewczęca – świadomie i wbrew modnej dziś i wszechobecnej koedukacji, chcemy prowadzić pracę z dziewczętami mając na uwadze szczególnie te potrzeby, które wynikają z faktu, ze są kobietami „ in statufieri ” – czyli na tym etapie, kiedy kobiecość w nich dopiero budzi się i rozwija.

Chcemy pomóc im zarówno w odkryciu właściwego obrazu ideału dziewczyny i kobiety chrześcijańskiej, jak i w trudnej pracy nad kształtowaniem swej osobowości zgodnie z jego wymaganiami. Do naszych grup mogą należeć dziewczęta w wieku  od 9 do 16 lat.

Służba – określenie to mówi o celu istnienia grupy. Jest nim najogólniej mówiąc służba, czyli działanie dla czyjegoś dobra, poświęcenia sił, praca dla jakiejś sprawy czy idei. Służyć, to znaczy także „być do czyjejś dyspozycji, być komuś w czymś użytecznym”(por. Słownik języka polskiego, T. III, s. 262, Warszawa 1981). Inspirację do kształtowania takiej podstawy można czerpać zarówno z życia świeckiego, w którym pewne ważne zawody nazywa się służbą (służba zdrowia, służba wojskowa, itp.), jak przede wszystkim ze źródeł religijnych. Sam Chrystus, Syn Boży, nazywany przez Proroków Starego Testamentu „Sługą Jahwe”, przyszedł, aby służyć i polecił Apostołom, by byli sługami wszystkich. Szczególnie bliskim i zawsze aktualnym ideałem służby  jest dla dziewcząt Maryja. Dlatego przyjęta nazwa zawiera przymiotnik „maryjna”.

            Maryjna – Dziewica z Nazaretu powiedziała przy Zwiastowaniu, że jest                   i pragnie być służebnica Pańską. W czasie swego ziemskiego życia służyła Chrystusowi, pomagała Apostołom i pierwszym gminom chrześcijańskim. Teraz służy Kościołowi jako jego najlepsza Matka.

Odwiedzin :
Parafia NMP Królowej Polski w Świniarsku